Afkorting Betekenis Omschrijving Meer info
Bron: Betonlexicon, bewerking VOBN
ADR Advanced Dry Recovery Droog reinigen AEC-granulaat en betonpuin AEC-granulaat
AEC Afval Energie Centrale In Nederland wordt het meeste huishoudelijk en industrieafval verbrand in Afval Energie Centrales. AEC-bodemas
ASR Alkali-silicareactie Chemische reactie tussen alkaliën in het beton, water en reactief silica (mineraal) dat in het toeslagmateriaal kan voorkomen
Bbk Besluit bodemkwaliteit Behandelt de wijze waarop de bodem moet worden beschermd tegen vervuilde grond en steenachtige bouwmaterialen. Bbk
BKA Beton
kernactivering
Verwarmen of koelen van een ruimte door gebruik te maken van de thermische massa van een betonconstructie. Ook wel Thermisch Actief Beton genoemd. Thermisch Actief Beton

BKA

BRL Beoordelingsrichtlijn Document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet. BRL
CE Conformité Européenne In overeenstemming met de Europese regelgeving CE-Markering
CEM Cementbenaming Een code, bestaande uit letters en getallen, die informatie geeft over samenstelling en prestatie van het product Cement
EN Europeese Norm Gestandaardiseerde richtlijn met betrekking tot eigenschappen en samenstelling van materialen, fabricageprocessen, beproevingsmethoden, beoordelen van materiaaleigenschappen enz. Prestatie-eisen beton
HSB Hoge Sterkte Beton Beton in sterkteklassen hoger dan C50/60 bij normaalbeton of zwaar beton en hoger dan LC 50/55 bij lichtbeton. Hoge Sterkte Beton
In Situ Ter plekker, op de plaats zelf In situ is afkomstig van het Latijnse situs (plaats, locatie, ligging). In situ beton is in het werk gestort beton, dus op de bouwplaats gestort en gevormd, vrijwel altijd in een bekisting.
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen. Prestatie-eisen beton
KOMO Kwaliteitsmerk voor de bouw De basis voor een KOMO certificaat wordt gevormd door een Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) Prestatie-eisen beton
LCA Levenscyclusanalyse Een rekenmodel/-methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu Meer informatie
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Meer informatie

NEN

Nederlandse Norm

Nationale norm uitgegeven door NEN. Ook normen waarin de nationale aanvulling op een Europese norm is vastgelegd hebben de extensie NEN. Meer informatie

Prestatie-eisen beton

NEN-EN

Europese norm die door Nederland is overgenomen. Meer informatie

NEN-EN-ISO

Internationale norm die door de EU is overgenomen. De Europese norm is ook door Nederland overgenomen. Meer informatie

NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn Een NPR is een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm en bevatten bijvoorbeeld toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Meer informatie
SCBB Stichting Clusterbeheer Besluit bodemkwaliteit Betonmortel Om aan te tonen dat betonmortel aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voldoet, is de Stichting Clusterbeheer Bouwstoffenbesluit Betonmortel (SCBB) opgericht. SCBB is een initiatief van VOBN maar een volledig onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Stichting Clusterbeheer Besluit bodemkwaliteit Betonmortel
TAG Thermisch Actief Beton Verwarmen of koelen van een ruimte door gebruik te maken van de thermische massa van een betonconstructie. Ook wel Betonkernactivering genoemd Thermisch Actief Beton

BKA

ZOB Zeer open beton

Neem contact op

9 + 4 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl