Om te beoordelen of een ontworpen mengsel ook werkelijk de eigenschappen bezit die men ervan verwacht, dient voorafgaande aan de werkelijke productie van de betonspecie een vooronderzoek te worden uitgevoerd. We noemen dit onderzoek het geschiktheidsonderzoek.

In de dagelijkse praktijk is vaak voldoende informatie beschikbaar of met een bepaalde betonspecie aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Het kan echter ook voorkomen dat met een ander cement, een andere hulpstof of met een combinatie daarvan gewerkt moet worden. Steeds vaker wordt het betonmengsel als maatwerk ingezet waardoor het afwijkt van de gebruikelijke normen. Soms is de uitvoering van het betonwerk zodanig, dat reeds vroeg een bepaald sterkteniveau gehaald moet worden.

Het onderzoek kan plaatsvinden in een betonlaboratorium, gebruikmakend van de daar aanwezige laboratoriummenger, of op de productielocatie, gebruikmakend van kleine charges betonspecie.

In beide gevallen zal men die eigenschappen onderzoeken die voor dat specifieke mengsel van belang zijn.

Eigenschappen
Bron: Betontechnologie – Cement en Beton
Verwerkbaarheid Heeft het mengsel de vereiste verwerkbaarheid (samenhang en consistentie) en volumieke massa?
Effect Heeft de toegepaste hulpstof het vereiste effect (plastificering, vertraging, luchtbelvorming)?
Sterkteontwikkeling Wordt de beginsterkteontwikkeling verkregen die nodig is om op het gewenste moment te kunnen ontkisten of voorspannen?
Sterkteklasse Wordt de sterkteklasse bereikt die is afgesproken, eventueel rekening houdend met hogere dan wel lagere temperaturen tijdens de verharding?

Neem contact op

10 + 13 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl